Профил на купувача

Обща информация

Възложител: ДГ „Осми март“ – Район Южен, Община Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул.Даме Груев 1
Тел: 032/ 69 25 40; 032/67 57 62
e-mail: 8mart@dg.plovdiv,bg
Лице за получаване на информация: Ели Грозева – Директор