ETWINNING SCHOOL 2020-2021

За втори двугодишен период ДГ „Осми март“ се удостоява със ЗНАК „ETWINNING УЧИЛИЩЕ“ /от общо 14 училища и 7 детски градини в България/. 2139 европейски учебни заведения  получиха престижното отличие, след като преминаха през двата етапа на процеса на кандидатстване. 

  От 2010 г. детската градина работи по проекти в онлайн платформата eTwinning на Европейската програма ЕРАЗЪМ+ - общност на училищата в Европа, където общуваме, сътрудничим си , развиваме общи проекти и сме част от най-вълнуващата учебна общност в Европа. Това не е само признание за личния успех на отделните учители, но и за целия eTwinning екип в детското заведение.

ДГ "Осми март" за втори път е носител на званието „eTwinning училище“ от създаването на престижната награда през 2017 г. с признание  за изключителни постижения в сфери като: Дигитална практика, Практика за електронна безопасност, Иновативни и креативни подходи към педагoгиката, Насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала, Насърчаване на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците.

В официално писмо от европейската електронна платформа детското заведение получи признанието, че е пример за всички останали училища с отдаденост и ангажираност за насърчаване на eTwinning и неговите ценности и практики, като ги правят част от политиките и професионалното развитие на детското заведение с помощта на училищното ръководство.  

eTwinning продължава да насърчава сътрудничеството на учебните заведения в Европа посредством активното използване на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и възможности за безплатно и непрекъснато онлайн професионално развитие за преподавателите.