Визия

   Детската градина работи с високоерудиран педагогически екип, способен да осъществява образованието, възпитанието и социализацията на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище; екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света.