АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители!
Във връзка с писмо на министъра на здравеопазването №16-00-4/27.08.2020 г., относно указанията за посещение на деца в детски ясли и градини, се изисква следното:
1. при децата, които възобновяват посещенията си в детската градина според Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
- при отсъствие на детето от ДГ за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
- при отсъствие за повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити по чл.4, ал.4.
2. при децата, които първоначално постъпват в детската градина се изискват набор от документи по чл.4, ал.2 - 6

Наредба №3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини