МИНИ - ПРОЕКТИ

 

 

   В ДГ " Осми март" се реализират МИНИ - ПРОЕКТИ за работа  с  децата и семейството, част от цялостната Стратегия на детското заведение за развитие на творческия потенциал на подрастващите чрез изкуства в условията на съвременната образователна система.

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

МИНИ - ПРОЕКТ Книжка сладкодумна

Четвърта Подготвителна "Б" група

Цели: 1. Да се стимулират положителните емоции на децата и да се провокира  отношение към книжките и приказките.

2.Чрез четенето на приказки да се обогати детския речник и развие устната реч на децата

3.Да може детето смислено и граматически правилно да изразява своите мисли.

4. Да се привлекат родителите и децата в една по-различна среда от домашната и така да се осъществи по-пълноценна и обогатяваща връзка.

 

 

МИНИ-ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛНИ И ФОЛКЛОРНИ ПРАЗНИЦИ ЗА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО"

Четвърта ПГ "А" група

 

Цел: Да се възпита у децата българското,национално самосъзнание и усещане за принадлежност  към семейство,род Родина,чрез красотата ,ценностите и мъдростта на фолклора с емоционалната съпричастност на семейството.


 

 

МИНИ - ПРОЕКТ „ ДЕТСТВО МОЕ“

Растем здрави и щастливи в детската градина

Първа „А“ група

ЦЕЛ: Да осигурим на детето подходяща емоционална среда за бързо и безболезнено адаптиране в детската градина. Да се чувстват спокойно, да изявяват творческите си и артистични възможности като се уважава детската личност и индивидуалност.


 

МИНИ ПРОЕКТ „ РАСТЕМ ЗДРАВИ И СИЛНИ“ 

ТРЕТА Подготвителна „А“ група

Цел: Формиране на отношение към здравето като основна ценност, на мотивация за здравословно поведение. Изработване на социални умения и навици за здравословен начин на живот. Личностно ангажиране и отговорност на децата към собственото здраве. Повишаване на спортната активност като предпоставка за психично и физическо здраве

   

 галерия


МИНИ ПРОЕКТ „ ДЕЦАТА СА НАШЕТО ОГЛЕДАЛО“ 

ВТОРА „Б“ ГРУПА

Цел: Да привлечем родителите като основни съдружници и приятели при възпитанието на социални-нравствени ценности у децата и обогатяване на техния живот. Насочваме вниманието на децата към осъзнаване на добрите дела, като ги приучаваме да правят добро, чрез разнообразни акции организирани от нас. 

МИНИ - ПРОЕКТ "ДА СЪХРАНИМ БЪГАРСКОТО"

ТРЕТА Подготвителна "Б" група

Цел:Да се възпитава у децата национално самосъзнание и усещане за принадлежност към семейство, род и родина чрез красотата, ценностите и мъдростта на фолклора с емоционална съпричастност на семейството.

 галерия

 

МИНИ - ПРОЕКТ "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ"

ПЪРВА "Б" ГРУПА

Цел: Организиране на позитивна, подкрепяща среда, необходима за добрата адаптация на децата към живота в ДГ. Привличане на родителите като партньори и приятели при възпитаване на социално - нравствени ценности у децата и обогатяване на техния живот. Развитие на личностния потенциал на децата за ранното откриване на техните интереси, способности и заложби. Откриване и формиране на доброто у децата като превенция срещу агресията. 

                                                      

 

 

 

МИНИ - ПРОЕКТ "ДОБРОТО ЗАПОЧВА ОТ НАС"

ТРЕТА ПГ Г "МЕЧО ПУХ"

Осъзнаване на добрите дела и подобряване на комуникацията между родители и детската градина чрез организиране на инициативи, свързани с Международният ден на Толерантността, Доброто, Приятелството, календарни и фолклорни празници. Изграждане на положително отношение към връстници, родители, учители. Овладяване на еталони за поведение.

 


 

МИНИ - ПРОЕКТ "ФОТОАТЕЛИЕ УСМИВКА"

ТРЕТА ПГ В "СЛЪНЧИЦЕ"

Развитие на личностния потенциал на децата за ранното откриване на техните интереси , способности и заложби - умения за цветоусещане, координация, устойчив интерес. Стимулиране на наблюдателност, творческо въображение, самооценка и самоконтрол.

  

галерия

 

МИНИ - ПРОЕКТ "КЪЩИЧКА НА ВЪЛШЕБНИТЕ ДУМИ"

ВТОРА В ГРУПА "ЗВЕЗДИЧКА"

    Думите имат огромна сила и енергия, която може да ги материализира. Целта на проекта е изграждане на добронамерено междуличностно общуване, което предполага разкриване на потенциалните възможности на детето за социална адаптивност, интелектуално развитие и творчески изяви.

галерия 

МИНИ - ПРОЕКТ "РАСТЕМ ЗДРАВИ И СИЛНИ"

ПЪРВА В ГРУПА "ТОМ И ДЖЕРИ"

Проектът  е насочен към правилното развитие на детския организъм, подобряване на здравословното състояние и насърчаване на вродената потребност от физическа активност на децата от ДГ „Осми март”, осъществена със средствата на физическата култура: физически упражнения, гимнастика, подвижни и спортно-подготвителни игри, здравно-хигиенната култура и здравословното хранене.

 ГАЛЕРИЯ


МИНИ - ПРОЕКТ "ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ"

ПЪРВА Г ГРУПА "БАРБАРОНИ"

1. Повишаване на професионалните умения на учителите и педагогическите компетенции на родителите за целесъобразното им сътрудничество 2. Организиране на позитивна, подкрепяща среда, необходима за добрата адаптация на децата към живота в ДГ. 3. Привличане на родителите като партньори и приятели при възпитаване на социално - нравствени ценности у децата и обогатяване на техния живот. 4. Развитие на личностния потенциал на децата за ранното откриване на техните интереси, способности и заложби. 5. Откриване и формиране на доброто у децата като превенция срещу агресията. 6. Съхраняване на ценностите и традициите на народа ни.МИНИ - ПРОЕКТ "ВЪЛШЕБСТВА ОТ СТАРИЯ ТАВАН"

ВТОРА Г ГРУПА "ВЕСЕЛУШКА"

Културно-образователните области, в които прилагаме иновации в детската градина, са широк спектър - от мобилността на днешния свят до докосването на най-тайните кътчета в бита, които се допълват и обогатяват една друга. В основата на работата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете да получи възможност за успех. Подходът на „насочвано откривателство” носи увереност на малките деца.

ГАЛЕРИЯ

МИНИ - ПРОЕКТ "КНИЖКА СЛАДКОДУМНА"

ЧЕТВЪРТА ПГ В "ДЪГА ОТ МЕЧТИ"

 Насърчаване и поддържане на интерес у децата и четене от най-ранна детска възраст. Запознаване с творчеството на съвременни български писатели.

 галерия


МИНИ - ПРОЕКТ "ИЗВОРЧЕ ВЪЛШЕБНО" 

ЧЕТВЪРТА ПГ Г "МИКИ МАУС"

Цели: Запознаване с каузата за стремеж към знания, стимулиране на самостоятелното мислене, създаване на библиотечен кът в детската група в партньорство с родителите.

галерия

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

МИНИ - ПРОЕКТ "КЪЩИЧКА НА ВЪЛШЕБНИТЕ ДУМИ"

 ГРУПА "ДЪГА ОТ МЕЧТИ"

"Моля, извини, благодаря! - 

думи, по-вълшебни и от лек.

Щом отрониш словото крилато

просто ставаш истински човек!.."

Цели и тематична насоченост: Формиране на навици и поведение у децата за общуване и сътрудничество помежду си и с възрастните, използвайки вежливи форми на обръщение. Развиване на отзивчивост, стремеж към добри постъпки и взаимопомощ.

Дейности: 

- интерактивни игрови и практически ситуации /"Да играем заедно", " В сладкарницата", "На гости в куклената къща", "Вежливи думи"/

- развлечения / "Да подарим подарък", "Малки сме артисти", "Красотата на доброто"/, художествена литература,песнички. Позитивна среда: табло по темата

  

  

                                      

ГАЛЕРИЯ

.........................................................................................................................................................................................


 

МИНИ - ПРОЕКТ „Къщичка на вълшебните думи” 

 група "Мики Маус"

    Основна цел на проекта е изграждане на добронамерено междуличностно общуване, което предполага разкриване на потенциалните възможности на детето за социална адаптивност, интелектуално развитие и творчески изяви.

 Дейности:

  • „Вежливи думи”- игрова ситуация.
  • Заучават детска песен за вълшебните думи.
  • Възприемат и осмислят съдържанието на разказчета за вълшебни думички.

  •         
  •        

 


 

                           

ГАЛАКТИКА "ЗДРАВЕ"

МИНИ - ПРОЕКТ_ПРЕЗЕНТАЦИЯ


МИНИ - ПРОЕКТ "КНИЖКА СЛАДКОДУМКА"