ПРАВИЛА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТАКСИ

1. Нормативни основания - В ДГ „ОСМИ МАРТ” родителите заплащат такса в размер и по ред, определени от Общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси и Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив /Решение №8, взето с Протокол № 1 от 23.01.2018 г. и Решение №41, взето с Протокол №3 от 15.02.2018 г. на Общински съвет – Пловдив,  считано от 01.03.2018г./

1.За целодневни групи за 5 и 6 год.деца, месечната такса за посещение се фиксира като стойност за месеца, дължима пропорционално на присъствените дни – 48,00 лева /Приложение №3 т.3 част 1/.При ползване на преференции, размера на таксата се намалява при условия и ред, съгласно чл.24.Таксата за тези деца от ПГ включва само разходи за дейностите по храненето.
2.За ползване на детски ясли и детски градини не се заплаща месечна такса за следните категории лица:
           а) Деца на родители, единият или двамата, от които са загубили 71 и над 71 на сто от  работоспособността си
           б) Деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали 
         при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в 
         изпълнение на служебния си дълг;
           в) Децата с  хронични заболявания, физически и сензорни увреждания  удостоверени с  експертни решения на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, когато посещават масово или специализирано детско заведение;
           г) Третото и следващите деца на многодетни родители, когато са отглеждани в едно и също семейство. В случаите, в които макар и навършело пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи , за да се издържа само, следва да приемем за „дете”.
          д) Деца, спрямо които е предприета мярка за закрила по чл.4, ал.1 т. 5 и т.6 от Закона за закрила на детето - предоставяне на социални услуги резидентен тип и настаняване  в специализирана институция.
3. Размерът на дължимата месечна таксата за ползване  на детски градини се заплаща с 50 % намаление за следните категории лица:
         а) Деца на родители, един или двамата, от които са студенти в редовна форма на обучение, специализанти или докторант/и;
         б) Деца с един  родител - дете с починал родител или родител с отнети родителски права,  дете с неизвестен баща,  дете със самотна майка - осиновителка или дете със самотен баща - осиновител;
         в) Деца настанени в приемни семейства;
         г) Деца ползващи услугата в Звено ”Майка и бебе”
4. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни  детски заведения се заплаща следната такса:
         а) за първото дете ако е:
         - в яслена група или 3-4 годишно-сумарна такса , формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса , посочена по чл.23
        - 5 ли 6 годишно-50% от размера на дължимата такса , посочена в Приложение №3 т.3 част 1 от Наредбата
         б) за второто дете ако е:
        - в яслена група или 3-4 годишно-сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса 
         -5 или 6 годишно -50% от размера на дължимата месечна такса по т.3 част 1 на Приложение №3 от Наредбата
5.Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса:
         а) за първото дете ако е:
         -в яслена група или 3-4 год.- сумарна такса , формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса
         -5 или 6 год. 50% от размера на дължимата месечна такса по т.3 част 1 на Приложение №3
        б) за второто дете ако е:
        -в яслена група или 3-4 год.- сумарна такса , формирана от постоянната част и  25% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса
        -5 или 6 год. 50% от размера на дължимата месечна такса по т.3 част 1 на Приложение №3
         в) за третото и следващи деца - не се заплаща такса по чл.23
  6. Не се заплаща постоянната част  от таксата по чл.23, ал.1, т.1 и таксата по чл.23, ал.1 т.2  от Наредбата в случаите , когато в детската градина  се извършват ремонтни дейности за период по-дълъг от 15 календарни дни в рамките на един месец , при което се препятства възможността детето да посещава детското заведение;
 7.В случаите , когато за целия календарен месец ЮЛИ и/или АВГУСТ  детето няма да посещава детска градина, същото се освобождава от заплащането на такса изцяло за съответния месец/и./.За  ползване на тази преференция родителите / настойниците следва да подадат заявление  до директора на детското заведение  в срок  от 5 /пет/ работни дни  преди края на месеца , предшестващ месеца, през който детето ще отсъства.
 8. Постоянната част от таксата  по реда на чл.23, ал.1,когато детето  сменя детското заведение  в рамките на текущия месец, се заплаща  в детското заведение,  в което е настанено първоначално. 
 9.При ползване на преференции по чл.23а, чл.23б, ал.2 , чл.24 от Наредбата за определянето и  администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община  Пловдив, родителите или настойниците  подават декларация до директора на детското заведение придружена с документи , доказващи правото на съответната преференция.
 10.По отношение  на дете, за което има наличие на две или повече основания  за преференциално заплащане  на месечната такса  се прилага само едното от тях, посочено от родителя / настойника /.   
11. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларация .

12.Размерът на дължимите такси от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив се заплащат до десето число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.