ПРАВИЛА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТАКСИ

1. Нормативни основания - В ДГ „ОСМИ МАРТ” родителите заплащат такса в размер и по ред, определени от Общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси и Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. /Заповед №14ОА-807/16.07.2014 г./

2. Таксите за градина се начисляват и събират от ЗАС / АДМИН. СЕКРЕТАР на детското заведение съобразно разпоредбите на Наредбата; Същият е длъжен при възникване на промени в условията, реда и начина за начисляване и събиране на такси за детска градина да поставя на видно място с необходимата информация за родители и да информира учителите по групите за съответните промени в нормативната уредба срещу подпис.От 01.01.2017г. нова електронна система отразява присъствията и отсъствията на децата в детските градини и на базата на тях начислява автоматично дължимите такси. Системата  дава възможност да се проследяват редица показатели и оптимизират работата на администрацията.

3. Всеки родител при постъпване на дете, в началото на учебната година / до 30.09./ или при промяна на обстоятелства, свързани с Наредбата попълва при ЗАС / АДМИН. СЕКРЕТАР декларация до Директора за ползване преференции при заплащане на таксата за детска градина” на съответното дете.

 • Декларациите се завеждат с входящ номер във входящия дневник на детската градина от ЗАС, съхраняват се от същото лице до финансова ревизия.
 • Към тях се добавят необходимите документи за ползване на преференции при заплащане на такси.
 • Месечната такса за целодневни групи се формира сумарно от:

  • постоянна част, независеща от посещаемостта на децата и
  • пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване преференциите по чл.24 от Наредбата и придобива следния вид:

   

  Такса за ползване ДГ 

  Месечна такса за 1 дете 

  1

  Месечни Такси за ползване на целодневни групи в ДГ за деца 3-4 г.

      50 лв., формирана сумарно както следва:

     -20 лв. Постоянна част от дължимата месечна такса, независеща от преференциите по чл.24 от Наредбата;

     -30 лв. Пропорционална част от дължимата месечна такса, в зависимост от посещаемостта, при запазване преференциите на чл.24 от Наредбата.

  2

  Месечни Такси за ползване на целодневни групи в ДГ за деца 5 г. и 6 г.  

      50 лв., формирана сумарно както следва:

     -20 лв. Постоянна част от дължимата месечна такса, независеща от преференциите по чл.24 от Наредбата;

     -30 лв. Пропорционална част от дължимата месечна такса, в зависимост от посещаемостта, при запазване преференциите на чл 24 от Наредбата.

   

  /1/ Размерът на пропорционалната част от дължимата месечна такса се намалява по реда и при наличието на условията посочени в чл.50 /6/,/7/и/8/

  /2/ Съгласно чл.23а от Наредбата не се заплаща такса /постоянна част и променлива част/ за:

       а) деца на родители, единият или двамата от които са загубили 71 и над 71 % от работоспособността си;

       б) деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в  изпълнение на служебния си дълг;

       в) децата с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, удостоверени с експертно решени на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, когато посещават масово или  детско заведение;

       г) третото и следващите деца на многодетни родители, когато са отглеждани в едно семейство. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образовани, поради което няма възможност да работи, за да се издържа само, се приема за „дете”;

       д) деца, които е предприета мярка за закрила по чл.4, ал.1 т.5 и т.6 от Закона за закрила на детето - предоставяне на социални услуги резидентен тип и настаняване в специализирана институция.  

  /3/Съгласно чл.23б /1/не се заплаща постоянна част от таксата в случай, че в детското заведение се извършват ремонтни дейности за период по-дълъг от 15 дни в рамките на един месец

  /4/Съгласно чл.23б /2/ не се заплаща постоянна и променлива част от таксата, в случай, че детето за целия календарен месец юли и/или август няма да посещава ДГ. За ползване на тази преференция, родителите/настойниците следва да подадат заявление до директора в срок от 5 работни дни преди края на месеца, предшестващ месеца, през който детето ще отсъства.

  /5/ Не се заплаща пропорционална част на таксата  за времето, през което детето не е посещавало детска градина.          

  /6/ Такса, сформирана сумарно от постоянната част и 50% от пропорционалната част на дължимата месечна такса се заплаща за:

       а) деца на родители, един или двамата от които са студенти в редовна форма на обучение, докторанти и/или специализати;

       б) деца с един родител - дете с починал родител или родител с отнети родителски права, дете с неизвестен баща, дете със самотна майка-осиновителка или дете със самотен баща-осиновител;

       в) деца, настанени в приемни семейства;

       г) деца, ползващи социална услуга в Звено „Майка и дете“.

  /7/ Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса:

       а) за първото дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса;

       б) за второто дете – сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна  такса;

  /8/ Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса:

       а) за първото дете – такса, формирана сумарно от постоянната част и  50% от размера на пропорционалната част;

       б) за второто – такса, формирана сумарно от постоянната част и 25% от размера на пропорционалната част;

       в) за третото и следващи деца на многодетни родители, отглеждани в едно семейство - не се заплаща. В случаите, в които макар и навършило пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи за да се издържа само, следва да се приеме за „дете”.

  /9/ По отношение на дете,за което има наличие на две или повече основания за преференциално заплащане на месечна такса се прилага само едното от тях, посочено от родителя/настойника.

  Таксата, която заплащат децата от групите за предучилищна подготовка на 5-годишни и 6-годишни деца, не включва разходите за подготовка на децата за училище в съответствие с чл.20 ал.1 от ЗНП и чл.30 ал.2 от ППЗНП.

  Сведение за броя на присъствените дни и форма за отчитане отсъствията на децата за месеца се дава от учителя на групата до първо число на следващия месец. Верността на сведението се удостоверява с подписа му в таксовата книга.

  /1/ Таксите по този раздел се начисляват и събират  от домакина  не по-късно от 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат и се внасят в бюджетната сметка на Община Пловдив до 10-то число.

  /2/ Постоянната част на таксата, когато детето сменя детско заведение в рамките на текущия месец се заплаща в детското заведение, в което детето е постъпило първоначално.

  При заплащане на таксата след 10-то число се начисляват лихви съгласно годишния лихвен процент + 0,05% за всеки просрочен ден.

  Родителите, които ползват преференции подават декларация до директора придружена с необходимите документи, удостоверяващи принадлежността им към категорията лица, имащи право на  тази преференция  в началото на всяка учебна година и при промяна на обстоятелствата.

  Преференциите започват да се ползват от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията.