Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ОСМИ МАРТ" гр. Пловдив


РЕШЕНИЕ №2 от 30.01.2017г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
30.01.2017 13:45

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ОСМИ МАРТ" гр. Пловдив
30.11.2016 11:06

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:"ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ "ОСМИ МАРТ" гр. Пловдив
30.11.2016 11:17

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ " ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ "ОСМИ МАРТ" гр. Пловдив
30.11.2016 11:11

ОПИС ДОКУМЕНТАЦИЯ
30.11.2016 11:24

ОБРАЗЕЦ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
30.11.2016 11:33

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
30.11.2016 11:37

ДЕКЛАРАЦИЯ
30.11.2016 11:44

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
30.11.2016 11:52

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
30.11.2016 11:59

ПРИМЕРНИ МЕНЮТА
30.11.2016 12:06

Връзка към поръчката в сайта на АОП