Профил на купувача

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „ОСМИ МАРТ“- ГР. ПЛОВДИВ


Решение за прекратяване на процедура
21.03.2019 16:19

Протокол
21.03.2019 16:18

Ценово предложение №4
25.02.2019 16:19

Техническо предложение №3
25.02.2019 16:18

Решение
25.02.2019 16:17

Решение осми март
25.02.2019 16:16

Покана кетъринг
25.02.2019 16:15

Договор Образец №5
25.02.2019 16:14

Образец №1
25.02.2019 16:14

Примерни менюта Кeтъринг 2019
25.02.2019 16:13

ЕЕДОП - Образец 2
25.02.2019 16:12

Декларация за техническото оборудване №6
25.02.2019 16:09