Профил на купувача

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „ОСМИ МАРТ“, ГР. ПЛОВДИВ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: МЕСО И МЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА


Протокол за класиране
25.04.2019 11:20

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
27.03.2019 17:08

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОП1
27.03.2019 17:13

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОП2
27.03.2019 17:12

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
27.03.2019 17:12

Образец 3 техническо предложение по ОП1
27.03.2019 17:11

Образец 3 техническо предложение по ОП2
27.03.2019 17:11

Образец 4 технически спецификации по ОП1
27.03.2019 17:11

Образец 4 технически спецификации по ОП2
27.03.2019 17:10

Образци декларации
27.03.2019 17:10

Ценово предложение ОП1 Образец 4
27.03.2019 17:10

Ценово предложение ОП2 Образец 4
27.03.2019 17:09