Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ ОСМИ МАРТ ГР. ПЛОВДИВ"


Решение за закриване на процедура
21.05.2019 11:39

Решение за откриване на процедура
10.04.2019 17:31

Обявление за поръчка
10.04.2019 17:32

Декларации
10.04.2019 17:45

Декларация за техническото оборудване №6
10.04.2019 17:44

Договор Образец №5
10.04.2019 17:44

Документация
10.04.2019 17:44

ЕЕДОП
10.04.2019 17:43

Примерни менюта кeтъринг 2019
10.04.2019 17:43

Образец №1
10.04.2019 17:42

Техническо предложение №3
10.04.2019 17:42

Ценово предложение №4
10.04.2019 17:41