Документи по чл.263 ал.3 от ЗПУО


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „ОСМИ МАРТ“ 2022-2023
15.09.2022 14:23

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ „ОСМИ МАРТ“ 2020 – 2024 година
15.09.2022 14:23

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА НА ДГ „ОСМИ МАРТ” ГР. ПЛОВДИВ
15.09.2022 14:24

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ „ОСМИ МАРТ” ГР. ПЛОВДИВ
15.09.2022 14:24

ЕТИЧЕН КОДЕКС
15.09.2022 14:25

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
15.09.2022 14:25

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН И СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
15.09.2022 14:25

АВТОРСКА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
15.09.2022 14:26

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ДГ „ОСМИ МАРТ“ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
15.09.2022 14:26

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
15.09.2022 14:27

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ ДГ НА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ДЕЦА 2022 - 2023
15.09.2022 14:27

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2022-2023
15.09.2022 14:28

МОДЕЛ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА И ДЕЦАТА В ПЕРИОДА НА АДАПТАЦИЯ ОТ СЕМЕЙНАТА СРЕДА КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА
15.09.2022 14:28