ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ 2021

 

През учебната 2020/2021 година ДГ "Осми март" участва активно в дейности, свързани с продължаваща и надграждаща квалификация на педагогическия екип. Реализирани обучения:

- обучение по Проект BG05M20P001-2/010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма  "Наука и образование за инрелигентен растеж" 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове на тема "Атестирането - механизъм за самооценяване, оценяване, мотивиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти"

Обучителен курс на тема: "Екологично образование в предучилищна възраст", реализирано в сътрудничество с обучителна организация "Евроклас консулт"

На 18/09/2021г ДГ "Осми март" бе домакин на практическо обучение на тема: "STEAM дейности в детската градина. Организиране на успешен eTwinning проект". Участниците се запознаха със STEAM подхода и неговото практическо приложение в детската градина. Представени бяха практически насоки за използване на eTwinning при реализиране на проекти по дейността. 

Събитието е подготвено и организирано от eTwinning - посланик Ирена Райкова с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning.