ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ "ОСМИ МАРТ"
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  

ДЕТСКА ГРАДИНА ,,ОСМИ МАРТ 

          Пловдив , р-н "Южен", ул.,, Даме Груев“№1  032/692 540 

     бул.Никола Вапцаров 80  032/ 675762 

      е-mail: 8mart@dg.plovdiv.bg www.dg8mart.bg


ПОКАНА 

Уважаеми родители, 

     Във връзка с учредяването на Обществен съвет  към  ДГ „ Осми март”,  Ви каним  на родителска среща, която ще се проведе на 26.11.2019г /вторник/ в занималните на съответните групи от 18.00 ч. 

Каним избраните двама представители от всяка група на втора среща за избор на членове на Общественя съвет към ДГ "Осми март" на 27.11.2019г /сряда/ от 18:00ч. в сградата на ДГ "Осми март", ул. "Даме Груев"№1 

   Правомощията на Обществения съвет са оповестени на интернет страницата на ДГ – http://www.dg8mart.com   

От ръководството 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                              ДЕТСКА ГРАДИНА ,,ОСМИ МАРТ 

                 Община  Пловдив ; Район,,Южен; 

                  ул.,, Даме Груев“№1         032/692 540 

                 бул.Никола Вапцаров 80  032/ 675762 

                   е-mail:cdg_8mart@abv.bg www.dg8mart.bg

  

Изх. №     /01.03.2017 г. 

ДО ПЕТЯ ШАПКОВА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ                                            

ДО ТАНЯ ЮЛИЯНОВА МАЧАНОВА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ               

ДО ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ 

ДО ИВАН СТЕФАНОВ РАЙКОВ - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

ДО ЕЛИ ГРОЗЕВА - ДИРЕКТОР  НА ДГ„ОСМИ МАРТ”  

П О К А Н А 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, 

В изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на заседание на Обществения съвет към детската градина. Заседанието ще се проведе на 13.03.2017 г. от 17,30 часа в сградата на детската градина при следния дневен ред:  

1. Съгласуване на  избраните от учителите  учебни комплекти и помагала, които се предоставят за безвъзмездно ползване.

С необходимите материали по дневния ред може да се запознаете при АС- Марияна Русева, в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 08,00 часа до 13,00 часа. С данните по изпълнението на бюджета на детската градина за 2016 година може да се запознаете на  www.dg8mart.com

 Моля, в срок до три дни преди деня на заседанието потвърдете своето участие на e-mail на

ТРЕНДАФИЛ КУНЧЕВ                 

Председател на ОС

към ДГ „Осми март”

Гр. Пловдив 


                                                                          

                                                                            ДЕТСКА ГРАДИНА ,,ОСМИ МАРТ 

                 Община  Пловдив ; Район,,Южен; 

                  ул.,, Даме Груев“№1         032/692 540 

                 бул.Никола Вапцаров 80  032/ 675762 

                   е-mail:cdg_8mart@abv.bg www.dg8mart.bg

  

Изх. № 711/16.02.2017 г. 

ДО ПЕТЯ ШАПКОВА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ                                            

ДО ТАНЯ ЮЛИЯНОВА МАЧАНОВА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ               

ДО ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ 

ДО ИВАН СТЕФАНОВ РАЙКОВ - ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ

ДО ЕЛИ ГРОЗЕВА - ДИРЕКТОР  НА ДГ„ОСМИ МАРТ”  

П О К А Н А 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, 

В изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, издаден от Министерство на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 75 от 27.09.2016 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на заседание на Обществения съвет към детската градина. Заседанието ще се проведе на 21.02.2017 г. от 17,30 часа в сградата на детската градина при следния дневен ред: 

  1. Разпределение на бюджета по дейности и размер на капиталовите разходи за 2016 година, както и Отчет на изпълнението на бюджета на детската градина за 2016 година – за становище;
  2. Определяне на представители на Обществения съвет в заседанията на педагогическия съвет;
  3. Разглеждане на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина – за съгласуване.
  4. Представяне на проект на бюджета за 2017 година – за становище. 

С необходимите материали по дневния ред може да се запознаете при АС- Марияна Русева, в канцеларията на детската градина всеки работен ден от 08,00 часа до 13,00 часа. С данните по изпълнението на бюджета на детската градина за 2016 година може да се запознаете на  www.dg8mart.com 

Моля, в срок до три дни преди деня на заседанието потвърдете своето участие на e-mail на 

ТРЕНДАФИЛ КУНЧЕВ                  

Председател на ОС към ДГ „Осми март” 

Гр. Пловдив 

 

Членове на Обществения съвет на ДГ "Осми март:

 

1. Трендафил Кунчев - родител

 2. Валентина Малинова - родител

 3. Таня Мачакова - родител

 4. Иван Райков - родител

 5. Пенка Шапкова - гл. експерт в отдел "Образование"

 

Резервни членове на Обществения съвет на ДГ "Осми март:

 1. Нели Петрова - родител

 2. Недялка Чомакова - родител

 3. Борис Ангелов - родител

 4. Петя Димова - родител

 5. Дора Мирчева - гл. експерт в отдел "Образование"

 

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


ПОКАНА

Уважаеми родители,

     Във връзка със създаването на Обществен съвет  към  ДГ „ Осми март”,  Ви каня  на 12.12.2016г от 18.00 ч на среща на родителите на децата от всяка група. Срещите ще протекат при следния Дневен  ред:

1. Запознаване на родителите/настойниците на децата с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.

2. Запознаване на родителите/настойниците на децата с организацията по водене на протокола на срещата. 

3.Избор и излъчване на  двама представители от  всяка група, които ще участват на 13.12.2016г. от 18.00ч. във втори етап – Събрание на родителите за окончателен избор на членове на Обществения съвет .

На 23.12.2016г ще се проведе среща с финансиращият орган.

Правомощията на Обществения съвет са определени в  ”Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата”, който се намира на сайта на ДГ – http://www.dg8mart.com , раздел – Обществен съвет и на информационните табла в групите на ДГ, коридор дирекция и административен сектор .

С  уважение, 

Ели Грозева 

Директор на  ДГ „Осми март“