ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

На 30.10.2019г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред: 

 1.Отчет изпълнение на Бюджет 2019 на ДГ „Осми март“ към 30.09.2019г.

2. Организациони въпроси

 

На 16.07.2019г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

 1.Отчет изпълнение на  Бюджет 2019 на ДГ”Осми март” към 30.06.2019год.

 2. Организациони въпроси.


На 23.01.2019г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

1.Отчет за изпълнението на Бюджет 2018 на ДГ „Осми март“ – държавна и местна дейност към 31.12.2018год. по параграфи, подпараграфи, конкретни дейности в т.ч. компенсирани промени към 31.12.2018год.

2. Решение за изразходване на средства от фонд СБКО за календарната 2019г.

3. Анализ на текущи резултати от контролната дейност по спазване на ПВР, ПБУВОТ.

4. Текущи организационни въпроси в детската градина

 

На 10.10.2018г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

 1.Отчет изпълнение на Бюджет 2018 на ДГ „Осми март“ към 30.09.2018г.

2. Организациони въпроси

   

На 03.07.2018г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

 1.Отчет изпълнение на  Бюджет 2018 на ДГ”Осми март” към 30.06.2018год.

 2. Организациони въпроси


На 18.04.2018г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

 1. Информация за:

-формули и компоненти за прилагане и разпределяне на средствата по ЕРС от държавна дейност и формули и компоненти за прилагане и разпределяне на средствата по местна дейност за Бюджет 2018 в детските градини в Община Пловдив, утвърдени от Кмет на Община Пловдив;

-Бюджет на ДГ "Осми март" - държавна и местна дейност

2.Информация за изпълнението на Бюджет 2018 на ДГ „Осми март“ към 31.03.2018год.

3. Информация за извършените дейности по договор от Службата по трудова медицина "Медилавор"ЕООД в детското заведение

4. Текущи организационни въпроси в детската градина.


На 24.01.2018г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

1.Отчет за изпълнението на Бюджет 2017 на ДГ „Осми март“ – държавна и местна дейност към 31.12.2017год. по параграфи, подпараграфи, конкретни дейности в т.ч. компенсирани промени към 31.12.2017год.

2. Решение за изразходване на средства от фонд СБКО за календарната 2018г.

3. Анализ на текущи резултати от контролната дейност по спазване на ПВР, ПБУВОТ.

4. Текущи организационни въпроси в детската градина

 

На 11.10.2017г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

 1.Отчет изпълнение на Бюджет 2017 на ДГ „Осми март“ към 30.09.2017г.

2. Организациони въпроси


На 10.07.2017г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

 1.Информация за изпълнението на Бюджет 2017 на ДГ „Осми март“ към 30.06.2017г.

2. Организациони въпроси


На 6.04.2017г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

 1. Информация за:

-формули и компоненти за прилагане и разпределяне на средствата по ЕРС от държавна дейност и формули и компоненти за прилагане и разпределяне на средствата по местна дейност за Бюджет 2017 в детските градини в Община Пловдив, утвърдени от Кмет на Община Пловдив;

-Бюджет на ДГ "Осми март" - държавна и местна дейност

2.Информация за изпълнението на Бюджет 2017 на ДГ „Осми март“ към 31.03.2017год.

3. Информация за извършените дейности по договор от Службата по трудова медицина "Медилавор"ЕООД в детското заведение

4. Текущи организационни въпроси в детската градина.


На 26.01.2017г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

1.Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 на ДГ „Осми март“ – държавна и местна дейност по параграфи, подпараграфи, конкретни дейности в т.ч. компенсирани промени към 31.12.2016год.

2. Решение за изразходване на средства от фонд СБКО

3. Анализ на текущи резултати от контролната дейност по спазване на ПВР, ПБУВОТ.

4. Текущи организационни въпроси в детската градина


На 01.12.2016г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

1.Отчет за изпълнението на Бюджет 2016 на ДГ „Осми март“ – държавна и местна дейност по параграфи, подпараграфи, конкретни дейности в т.ч. компенсирани промени към 01.12.2016год.На 16.09.2017г ще се проведе общо събрание на служителите на ДГ "Осми март" с дневен ред:

1. Избор на протоколчик на общи събрания.

2. Приемане на Правилник за вътрешния ред и Правилник за БУВОТ за 2016/2017г.

3. Запознаване с промените и приемане на Правилника за дейността на ДГ "Осми март" за 2016/2017г.

4. Избор на комисии по БУВОТ, ППО, бедствия и аварии, по хигиена, етична комисия през 2016/2017 учебна година; комисия по приемане на даренията за 2017г.

5. Актуализиране на длъжностните характеристики на персонала, етичен кодекс на работещите и етичен кодекс за работа с деца.

6. Организационни проблеми и въпроси е детската градина.