ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ \"ОСМИ МАРТ\"

 

В ДГ „ОСМИ МАРТ“ - административен адрес ул. „Даме Груев“ 1 храната на децата се приготвя и доставя  от фирма по договор за услугата „кетъринг“. Менюто е приготвено от медицинска сестра в присъствието на ЗАС и лице – домакин от фирмата производител, одобрено от Директора за всяка седмица и представлява неразделна част от Договора за кетъринг. Предоставя се на вниманието на родителите ежеседмично. Менюто е задължително за изпълнение от фирмата по договор.

ДНЕВНО МЕНЮ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ "ОСМИ МАРТ" - ОСНОВЕН АДРЕС ТУК

 

В ДГ „ОСМИ МАРТ“- втори адрес  бул „Н. Вапцаров“ №80 се приготвя храна в кухненски блок според изискванията на РЗИ,ТАХ и МЗ за рационално хранене по Единен рецептурник  за хранене в ДГ. Седмичното меню се изготвя от комисия в състав: готвач, медицинска сестра и се утвърждава от директора всеки петък от седмицата. Същото периодично се одобрява от органите на РЗИ, ТАХ чрез изготвяне на десетдневка от медицинската сестра.

ДНЕВНО МЕНЮ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ "ОСМИ МАРТ" - ВТОРИ АДРЕС ТУК