ПРАВИЛА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТАКСИ

Нормативни изисквания и ползването на преференции, съгласно измененията и допълненията и във връзка с чл.23, чл.23а ,чл. 23б, чл.24, чл.24а, чл.26а от Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив и изпълнение на Решение №5, взето с Протокол № 1 от 26.01.2021 г. на Общински съвет – Пловдив, считано от 01.02.2021г., а именно:

1. Месечната такса се формира:

1.1. За целодневни групи /яслени и за 3- и 4–годишни деца, посочени в т. 2 на част І на Приложение № 3 от Наредбата и за полудневни групи за деца на възраст от 3 до 4 години, посочени в т. 4.2 на част І на Приложение № 3 от Наредбата, се формира сумарно от два компонента:

- постоянна част, независеща от посещаемостта на децата и от преференциите почл.24 от Наредбата;

- пропорционална част, в зависимост от посещаемостта на децата, при запазване на преференциите по чл. 24 от Наредбата.

1.2. За целодневни групи за 5 и 6 годишни деца, посочени в т. 3 на част І на Приложение № 3 от Наредбата, месечната такса за посещение се фиксира като стойност за месеца, дължима пропорционално на присъствените дни, при запазване на преференциите по чл. 24б от Наредбата.

2.За ползване на детски ясли и детски градини не се заплаща месечна такса /постоянна част и пропорционална част за 3-4 годишни деца и такса за посещение за 5-6 годишни деца/ за следните категории лица:

а) Деца на родители, единият или двамата, от които са загубили 71 и над 71 на сто от работоспособността си

б) Деца пълни сираци, деца на неизвестни родители, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебния си дълг;

в) Децата с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания удостоверени с експертни решения на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК, когато посещават масово или специализирано детско заведение;

г) Третото и следващите деца на многодетни родители, когато са отглеждани в едно и също семейство. В случаите, в които макар и навършело пълнолетие, лицето продължава своето средно образование, поради което няма възможност да работи , за да се издържа само, следва да приемем за „дете”.

д) Деца, спрямо които е предприета мярка за закрила по чл.4, ал.1 т. 5 и т.6 от Закона за закрила на детето - предоставяне на социални услуги резидентен тип и настаняване в специализирана институция.

е) За 5-6 годишни деца - Деца на родители, един или двамата, от които са студенти в редовна форма на обучение, специализанти или докторант/и

ж) За 5-6 годишни деца - Деца с един родител - дете с починал родител или родител с отнети родителски права, дете с неизвестен баща, дете със самотна майка - осиновителка или дете със самотен баща - осиновител;

з) За 5-6 годишни деца - Деца настанени в приемни семейства;

3. Размерът на дължимата месечна пропорционалната част от таксата по чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 3-4 годишни деца се заплаща с 50 % намаление за следните категории лица:

а) Деца на родители, един или двамата, от които са студенти в редовна форма на обучение, специализанти или докторант/и;

б) Деца с един родител - дете с починал родител или родител с отнети родителски права, дете с неизвестен баща, дете със самотна майка - осиновителка или дете със самотен баща - осиновител;

в) Деца настанени в приемни семейства;

г) Деца ползващи услугата в Звено ”Майка и бебе”

4. Когато две деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса:

а) за първото дете ако е:

- в яслена група или 3-4 годишно-сумарна такса , формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса , посочена по чл.23

- 5 ли 6 годишно - 0% от размера на дължимата такса , посочена в Приложение №3 т.3 част 1 от Наредбата

б) за второто дете ако е:

- в яслена група или 3-4 годишно-сумарна такса, формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса

-5 или 6 годишно - 0% от размера на дължимата месечна такса по т.3 част 1 на Приложение №3 от Наредбата

5.Когато три и повече деца от едно семейство са приети в едно или различни детски заведения се заплаща следната такса:

а) за първото дете ако е: -в яслена група или 3-4 год.- сумарна такса , формирана от постоянната част и 50% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса -5 или 6 год. 0% от размера на дължимата месечна такса по т.3 част 1 на Приложение №3

б) за второто дете ако е: -в яслена група или 3-4 год.- сумарна такса , формирана от постоянната част и 25% от размера на пропорционалната част на дължимата месечна такса -5 или 6 год. 0% от размера на дължимата месечна такса по т.3 част 1 на Приложение №3

в) за третото и следващи деца - не се заплаща такса по чл.23 от Наредбата

6. При ползване на преференции по чл.23а, чл.23б, ал.2 , чл.24 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение придружена с документи , доказващи правото на съответната преференция.

7. По отношение на дете, за което има наличие на две или повече основания за преференциално заплащане на месечната такса се прилага само едното от тях, посочено от родителя / настойника /.

8. Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларация .

9. Размерът на дължимите такси от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив се заплащат до десето число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.