Профил на купувача

Обща информация

Възложител: ДГ „Осми март“ – Район Южен, Община Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул.Даме Груев 1
Тел: 032/ 69 25 40; 032/67 57 62
e-mail: 8mart@dg.plovdiv,bg
Лице за получаване на информация: Ели Грозева – Директор

 

Профил на купувача на ДГ "Осми март" на платформата ЦАИС ЕОПВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗОП

ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „ОСМИ МАРТ“ - ГР. ПЛОВДИВ ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
06.03.2020 10:59

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ПО ЗАЯВКА И ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНО МЕНЮ, СЪГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕН РЕЦЕПТУРНИК ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „ОСМИ МАРТ“ - ГР. ПЛОВДИВ
17.01.2020 14:06

Договори за доставка на хранителни продукти по проведен избор по процедура по ЗОП
11.07.2019 17:44

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ ОСМИ МАРТ ГР. ПЛОВДИВ"
10.04.2019 17:25

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „ОСМИ МАРТ“, ГР. ПЛОВДИВ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: МЕСО И МЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА
27.03.2019 16:45
На вниманието на заинтересованите лица към откритата процедура по ЗОП!
Бюлетин САПИ следва да бъде актуален към 03.04.2019 год.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „ОСМИ МАРТ“- ГР. ПЛОВДИВ
25.02.2019 15:57

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ "ОСМИ МАРТ" ГР. ПЛОВДИВ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
16.02.2017 11:20

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ОСМИ МАРТ" гр. Пловдив
30.11.2016 11:00

ДРУГИ